Ukrainas konfliktā cietušo atbalsta fonds

Reģistrācijas Nr. 40008228886
Konts: LV28PARX0016357080001
maksājuma mērķis "Ukrainas karavīru ārstēšana"

Календар свят. Мова, граматика, спілкування

 

 

#FreeDadin

Опубліковано 2016-12-04

LV/RU/UA #FreeDadin

7. decembrī 15:00 Rīgā, Antonijas ielā 2 (iepretī Krievijas vēstniecībai)

notiks zibakcija Krievijas politieslodzīto atbalstam. 

Pēdējā gada laikā politieslodzīto skaits Krievijā ir divkāršojies. Ieslodzījuma vietās viņi tiek pakļauti cietsirdīgai spīdzināšanai un ņirgām.
Sirdsapziņas gūsteknis Ildars Dadins ir kļuvis par simbolu politieslodzīto terorizēšanai un sistemātiskajiem cilvēktiesību pārkāpumiem ieslodzījuma vietās Krievijā. Neraugoties uz publikācijām plašsaziņas līdzekļos un citu ieslodzīto liecībām, atbildīgās Krievijas iestādes pārkāpumus nav atklājušas. Tagad Ildaram Dadinam grib piespriest papildus sodu par inscenētu kautiņu kolonijā. 
Eiroparlaments ir pieņēmis rezolūciju ar prasībām Krievijas Federācijai veikt neatkarīgu izmeklēšanu un sodīt vainīgos: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BMOTION%2BP8-RC-2016-1261%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN
Tomēr Krievijas varas iestādes kārtējo reizi demonstrē vienaldzību pret saviem un starptautiskajiem likumiem. 
Mēs pieprasām Ildara Dadina un citu politieslodzīto atbrīvošanu Krievijā!
Mēs sagaidām, ka Eiroparlaments noteiks sankcijas attiecībā pret Krieviju par cilvēktiesību pārkāpšanu, spīdzināšanām un ņirgāšanos par apcietinātajiem Krievijas cietumos.

RU
В Риге 7 декабря в 15 часов у посольства РФ состоится флешмоб в поддержку политических заключенных в России.
За последний год в России стало вдвое больше политзаключенных. В местах заключения они подвергаются жестоким пыткам и издевательствам.
Примером жестого издевательства стали обнародованные сведения о содержании в колонии узника совести Ильдара Дадина.
Несмотря на множество публикаций в СМИ и свидетельства других заключенных, ФСИН, проверив подведомственное ему учреждение ИК №7, не нашел нарушений. Ильдару Дадину хотят назначить дополнительное наказание за подставную драку в колонии.
Европарламент принял резолюцию с требованиями к РФ – провести независимое расследование и наказать виновных:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BMOTION%2BP8-RC-2016-1261%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN
Однако российские власти в очередной раз демонстрируют пренебрежение к своим законам и международному праву.
Мы требуем освобождение Ильдара Дадина и других политзаключенных в России!
Мы рассчитываем, что Европарламент примет санции в отношении России за несоблюдение прав человека, за пытки и издевательства в российских тюрьмах.

UA
7 грудня о 15 годині біля посольства РФ відбудеться флешмоб на підтримку політичних ув’язнених в Росії.
За останній рік в Росії стало вдвічі більше політв'язнів. В
місцях позбавлення волі вони піддаються жорстоким тортурам і знущанням.
Прикладом жорстокого знущання стали оприлюднені факти про утриманні в колонії в'язня совісті Ільдара Дадіна.
Незважаючи на безліч публікацій в ЗМІ і свідоцтва інших
ув'язнених, ФСВП, перевіривши підвідомчу йому установу ІК №7, не знайшов порушень. Ільдару Дадіну хочуть призначити додаткове покарання за підставну бійку в колонії.
Європарламент прийняв резолюцію з вимогами до РФ - провести
незалежне розслідування і покарати винних:

LV/RU/UAhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BMOTION%2BP8-RC-2016-1261%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F% 2FEN & language = EN
Однак російська влада в черговий раз демонструє зневагу до
своїх же законів і міжнародного права.
Ми вимагаємо звільнення Ільдара Дадіна та інших політв'язнів в Росії!